قوانین و ضوابط

شرایط اخذ نمایندگی سوسیس و کالباس آدلی:

1- داشتن محل کسب و جواز کسب

2- داشتن سردخانه بالای صفر

3- داشتن ماشین پخش یخچالدار

4- داشتن سابقه مرتبط